ВАНЯ МОНЕВА
Основател и главен диригент

 • Първа награда в отворената категория на Международния хоров конкурс "Нека пеят народите" на Европейското радио (EBU), 2015г.
 • "Следовник на Народните будители" за изключителен принос в отстояване на българската духовност и хорово изкуство - Върховен читалищен съвет на Съюза на Народните читалища в България, 2015
 • Награда "Сърцето на София", 2014г.
 • Музикант на годината за 2014 в класацията на "Алегро виваче" на БНР
 • Специална награда „Кристална лира” по повод 20-годишнината на хор „Космически гласове”, 2014г.
 • „Златна книга” за принос за развитието на българската култура, 2011 г.
 • „Златно петолиние” от Съюза на българските композитори, 2005 г.
 • Награда ECHO на немските музикални продуценти за компакт-диска Bulgarian Soul с Веселина Кацарова, 2003 г.
 • „Класика в другите жанрове”, Алегро Виваче, БНР, 2002 г.
 • „Златно перо” за принос към българската култура, ФМ Класик радио, 2001 г.
 • Специална награда на „Салон на изкуствата”, НДК, 2000 г.
 • „Казанлък” за принос към изкуството и културата, гр. Казанлък, 1989 г.
 • Специална награда в категория „Фолклор”, Международен хоров конкурс, Чехословакия, 1988 г.
 • III награда, Международен майски хоров конкурс, гр. Варна, 1985 г.
 • „Кръстьо Пишурка” за специален принос към художествената самодейност, гр. Лом, 1983 г.
VANYA MONEVA
Founder and chief conductor
 • First prize at the Open category of the "Let the Peoples Sing" international choir contest of the European Broadcasting Union, 2015
 • "Adherent to the Bulgarian National Leaders" for exemplary contribution in upholding the Bulgarian spirit and choir art - Supreme community centre council at the Union of the Bulgarian Community Centres, 2015
 • "The Heart of Sofia" prize, 2014
 • Musician of the year 2014, awarded by the Bulgarian National Radio
 • A special "Crystal Lyre" award commemorating the choir's 20th anniversary in 2014
 • „Golden Book” for contribution to the development of Bulgarian culture, 2011
 • „Golden Stave” of the Union of Bulgarian Composers, 2005
 • ECHO prize of the music producers of Germany for the Bulgarian Soul CD with Vesselina Katsarova, 2003
 • „Classics in the Other Genres”, Allegro Vivace, Bulgarian National Radio, 2002
 • „Golden Feather” for contribution to Bulgarian culture, Classic FM Radio, 2001
 • The Special Prize of „Salon des arts”, National Palace of Culture, 2000
 • „Kazanlak” for contribution to art and culture, Kazanlak, 1989
 • Special prize in the „Traditional Music” category, International Choral Music Contest, Czechoslovakia, 1988
 • III prize, International May’s Choral Music Contest, Varna, 1985
 • „KrastyoPishurka” for special contribution to amateur arts, Lom, 1983